Magyarország története a 19. században (1790–1918). A 2003 óta önállóan megjelent munkák ajánló bibliográfiája

A bibliográfia: PG-Bibl-190726

Pajkossy Gábor előszava:

Összeállításunk Magyarország újkori (1790–1918 közötti) története egyetemi oktatásának és tanulmányozásának elősegítését kívánja szolgálni.

2003-ban jelent meg „Magyarország története a 19. században” címmel, Gergely András szerkesztésében az egyetemünkön (és több más magyarországi egyetemen) használt tankönyv (Bp., Osiris, 556 p., változatlan utánnyomás: 2005, 2019). A tankönyv függelékében 180 tételből álló irodalomjegyzék olvasható: ez azon 2003-ig önállóan megjelent legfontosabb forráskiadványokat és feldolgozásokat tartalmazza, amelyekre a kötet szerzői is a leginkább támaszkodtak. Az első megjelenés óta tizenhat év telt el, s ezalatt sok száz önállóan megjelent munka (könyv) látott napvilágot, amely a bennünket érdeklő korszak történetét (vagy azt is) tárgyalja. A történettudomány új eredményeit rendszeresen regisztráló kurrens (előbb a Századok hasábjain, majd 1985-től önállóan megjelenő) bibliográfia elkészítése az 1993-as tárgyévet követően megszűnt, s legfeljebb egy-egy részterületről (hadtörténet, levéltári irodalom, várostörténet stb.) összeállított kurrens bibliográfiával rendelkezünk. Ezért, legalább is tapasztalataink szerint, egyre nagyobb nehézségekbe ütközik – oktatónak, doktorandusznak, egyetemi hallgatónak egyaránt – az egy-egy témára vonatkozó releváns újabb szakirodalom összegyűjtése. Ezért vetődött fel bennünk egy ideje az újabb szakirodalom áttekintésének a szükségessége. Vállalkozásunk jogosultságát igazolta Katus László „A modern Magyarország születése. Magyarország története 1711–1914” címmel megjelent kitűnő egyetemi tankönyvének (3. jav., átdolg. kiad. Pécs, Kronosz / Pécsi Történettudományért Kulturális Egyesület, 2012. 629 p.) mintegy 630 tételt tartalmazó forrás- és irodalomjegyzéke is, amely mintegy 130 olyan tételt tartalmaz, amely 2003 óta jelent meg.

Az elgondolás megvalósítására 2017 őszétől az egyetemünkön folyó diszciplináris mesterképzés legújabb módosítása adta meg lehetőséget. Az új kurzus (konzultáció, BMA-TÖRD-MOD-31M és 32M) lehetővé tette, hogy keretében (egyebek mellett) bibliográfia készítését végezzük. A kurzus résztvevői első lépésben leválogatták a (a kötelespéldány-szolgáltatáson alapuló) Magyar Nemzeti Bibliográfia 2004 és 2016 közötti évfolyamaiból a történettudomány (továbbá a rokontudományok [irodalomtörténet, művelődés-történet, művészettörténet stb.]) újabb, könyv (papír alapú) formában megjelent eredményeit. E gyűjtés során eleve mellőztük a következő kiadványokat: (egy-egy kivétellel) a szerzői kiadásban megjelent munkákat; a már korábban is megjelent művek második vagy többedik kiadásait; a pusztán helytörténeti jellegű kiadványokat; néhány kivétellel a (túlnyomórészt szerteágazó tematikájú) Festschrifteket; (ugyanezen okból) a különböző doktori iskolák konferencia-kiadványait; végül azon forrásközléseket, amelyek nem tartalmaznak tudományos apparátust. Az összegyűjtött anyag birtokában történt meg a bibliográfia szerkezetének kialakítása. Ezt követően a kurzus résztvevőinek feladata (a közös anyaggyűjtés alapján) egy-egy fejezet tételeinek kiválogatása, az anyagnak az OSzK katalógusa alapján történő kiegészítése, az egyes tételek címleírásának véglegesítése, az azokról recenziót is közlő négy szaktudományos folyóiratban (Aetas, BUKSZ, Korall, Századok) megjelent ismertetések, bírálatok összegyűjtése és az egyes tételekhez rendelése, legvégül pedig az említett négy folyóiratban megjelent ismertetések alapján a jegyzék további kiegészítése volt.

A bibliográfia összeállítója ezt követően, további források (többek között az Agrártörténeti Szemle, a Hadtörténeti Közlemények, a Levéltári Közlemények, a Levéltári Szemle, a Múltunk és az Urbs. Várostörténeti Évkönyv) alapján kiegészítette a tárgyunkra vonatkozóan megjelent művek jegyzékét, és – hogy az előzetes tájékozódást megkönnyítsük, egyben az egyes művek itthoni recepcióját, legalább is e vonatkozásban, dokumentáljuk – az egyes tételekhez rendelte a róluk e periodikumokban megjelent ismertetések adatait is. Az önállóan megjelent munkák esetében hozzuk az azonosításhoz összes szükséges adatot; az ismertetések esetében – ha egyáltalán volt – elhagytuk az ismertetés saját címét (továbbá a folyóirat évfolyamának jelzését), végül (ahol szükségesnek látszott) annotációt fűztünk a címleíráshoz. Az azonos címmel megjelent sorozatok, illetve alsorozatok esetében, ahol csak lehetett, összevont címleírást alkalmaztunk. A Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület konferencia-köteteit Czoch Gábor közleménye (Rendi társadalom – polgári társadalom. BUKSZ, 2017. 3–4. 255–257.) alapján közöljük. A forráskiadványokat az egyes fejezetek élén (a III. és a IV. fejezetben az egyes városokra, illetve az egyes személyekre vonatkozó irodalom élén) hozzuk, és három csillaggal választjuk el a feldolgozásoktól. Tekintettel arra, hogy a Magyarország a világháború alatti (1914 és 1918 közötti) történetére vonatkozó kutatás és könyvkiadás az utóbbi években érthető módon fellendült, az idevágó kiadványokat (az adattárak és az egyes kiemelkedő fontosságú személyekre vonatkozó kiadványok kivételével) külön fejezetbe foglaltuk. Ugyanezen megfontolásból külön alfejezetet (II/cc) alakítottunk ki az egyház- és vallástörténeti tárgyú kiadványok számára.

Az anyaggyűjtést 2018. december végén zártuk le. Az azóta megjelent munkákat csak részben vehettük figyelembe.

Köszönetet mondunk Deák Ágnesnek, Halmos Károlynak és Tóth-Barbalics Veronikának, hogy felhívták figyelmünket az összeállítás első változatának hiányosságaira; külön köszönettel tartozunk Tóth-Barbalics Veronikának a bibliográfia végső formája kialakításához nyújtott segítségéért. Az összeállításnak a tanszék honlapjára való feltöltését Melkovics Tamás végezte el. A hiányosságokért természetesen egyedül az összeállítót terheli a felelősség.

Szándékunkban áll az összeállítás időről időre történő frissítése. Kérjük, a jelen összeállítással kapcsolatos megjegyzéseiket a következő címekre juttassák el: pajkossy.gabor@btk.elte.hu (tartalmi megjegyzések), illetve melkovics.tamas@btk.elte.hu (technikai természetű megjegyzések).

Pajkossy Gábor

Közzétéve a(z) Folyóirat és Tanszék kategóriában, mt által 2019. szeptember 9. 17:19-kor. Hozzászólok..

Hozzászólások zárolva.