Jelenleg a(z) Folyóirat kategóriát böngészi.

Modern Magyarország 7. évf. (2021-2022)

Jelen számunk új borítóval jelentkezik, ami jelzi, hogy Tanszékünk és Doktori programunk is a folyamatos megújulásban, modernizálásban hisz. Bízunk benne, hogy Olvasóink tetszését is elnyeri az új színekkel és stílussal frissített, de a híd-motívumot – vagyis a korábbi eszmeiséget – megtartó borítónk. Ahogy Erdődy Gábor fogalmazott tíz évvel ezelőtt, első számunk köszöntő soraiban:
„A történetírás mindenkori hivatása, […] hogy hidat teremtsen múlt és jelen, illetve jövő között. Ezért is választottuk folyóiratunk jelképének az Erzsébet hi dat, annak is egy – a valóságban sohasem létezett – változatát, amelyben a 19. és a 20. század fordulóján megépült, majd a 20. században modern formában újjáépített hídszerkezet kapcsolódik össze.”

Manhercz Orsolya

A folyóirat a következő linken elérhető/letölthető:

Közzétéve: 2022. december 3.

Hozzászólok..

Modern Magyarország 6. évf. (2019-2020)

“Az ELTE BTK Új- és Jelenkori Doktori Programjának online megjelenő folyóirata, a Modern Magyarország immár egy évtizedes múltat tudhat maga mögött. Az egy évtized alatt sokan sokféleképpen segítették a folyóirat megjelenését, egy viszont mindenkiben közös: szabad idejükben, önként tették a munkájukat. A kezdeti célként megfogalmazott szakmai színvonal mellett a folyóirat előkészítésében résztvevő önkéntesek munkája is a lap értékéhez ad valami lényegit, valami emberit.
A jelen szám két év anyagát tárja az olvasó elé. A most már majdnem két éve velünk lévő pandémiás helyzet nyilván rányomta bélyegét folyóiratunk elkészítésére is, mint ahogy életünk egzisztenciális alapjait is megrengette. Élet-halál kérdése egyszeriben közel került mindenkihez és a történész is elgondolkodik azon, hogy mivégre van a világon és mi a feladata. […]”

Marchut Réka

A folyóirat a következő linken elérhető/letölthető:

Közzétéve: 2021. szeptember 16.

Hozzászólok..

Magyarország története a 19. században (1790–1918). A 2003 óta önállóan megjelent munkák ajánló bibliográfiája

A bibliográfia: PG-Bibl-190726

Pajkossy Gábor előszava:

Összeállításunk Magyarország újkori (1790–1918 közötti) története egyetemi oktatásának és tanulmányozásának elősegítését kívánja szolgálni.

2003-ban jelent meg „Magyarország története a 19. században” címmel, Gergely András szerkesztésében az egyetemünkön (és több más magyarországi egyetemen) használt tankönyv (Bp., Osiris, 556 p., változatlan utánnyomás: 2005, 2019). A tankönyv függelékében 180 tételből álló irodalomjegyzék olvasható: ez azon 2003-ig önállóan megjelent legfontosabb forráskiadványokat és feldolgozásokat tartalmazza, amelyekre a kötet szerzői is a leginkább támaszkodtak. Az első megjelenés óta tizenhat év telt el, s ezalatt sok száz önállóan megjelent munka (könyv) látott napvilágot, amely a bennünket érdeklő korszak történetét (vagy azt is) tárgyalja. A történettudomány új eredményeit rendszeresen regisztráló kurrens (előbb a Századok hasábjain, majd 1985-től önállóan megjelenő) bibliográfia elkészítése az 1993-as tárgyévet követően megszűnt, s legfeljebb egy-egy részterületről (hadtörténet, levéltári irodalom, várostörténet stb.) összeállított kurrens bibliográfiával rendelkezünk. Ezért, legalább is tapasztalataink szerint, egyre nagyobb nehézségekbe ütközik – oktatónak, doktorandusznak, egyetemi hallgatónak egyaránt – az egy-egy témára vonatkozó releváns újabb szakirodalom összegyűjtése. Ezért vetődött fel bennünk egy ideje az újabb szakirodalom áttekintésének a szükségessége. Vállalkozásunk jogosultságát igazolta Katus László „A modern Magyarország születése. Magyarország története 1711–1914” címmel megjelent kitűnő egyetemi tankönyvének (3. jav., átdolg. kiad. Pécs, Kronosz / Pécsi Történettudományért Kulturális Egyesület, 2012. 629 p.) mintegy 630 tételt tartalmazó forrás- és irodalomjegyzéke is, amely mintegy 130 olyan tételt tartalmaz, amely 2003 óta jelent meg.

Az elgondolás megvalósítására 2017 őszétől az egyetemünkön folyó diszciplináris mesterképzés legújabb módosítása adta meg lehetőséget. Az új kurzus (konzultáció, BMA-TÖRD-MOD-31M és 32M) lehetővé tette, hogy keretében (egyebek mellett) bibliográfia készítését végezzük. A kurzus résztvevői első lépésben leválogatták a (a kötelespéldány-szolgáltatáson alapuló) Magyar Nemzeti Bibliográfia 2004 és 2016 közötti évfolyamaiból a történettudomány (továbbá a rokontudományok [irodalomtörténet, művelődés-történet, művészettörténet stb.]) újabb, könyv (papír alapú) formában megjelent eredményeit. E gyűjtés során eleve mellőztük a következő kiadványokat: (egy-egy kivétellel) a szerzői kiadásban megjelent munkákat; a már korábban is megjelent művek második vagy többedik kiadásait; a pusztán helytörténeti jellegű kiadványokat; néhány kivétellel a (túlnyomórészt szerteágazó tematikájú) Festschrifteket; (ugyanezen okból) a különböző doktori iskolák konferencia-kiadványait; végül azon forrásközléseket, amelyek nem tartalmaznak tudományos apparátust. Az összegyűjtött anyag birtokában történt meg a bibliográfia szerkezetének kialakítása. Ezt követően a kurzus résztvevőinek feladata (a közös anyaggyűjtés alapján) egy-egy fejezet tételeinek kiválogatása, az anyagnak az OSzK katalógusa alapján történő kiegészítése, az egyes tételek címleírásának véglegesítése, az azokról recenziót is közlő négy szaktudományos folyóiratban (Aetas, BUKSZ, Korall, Századok) megjelent ismertetések, bírálatok összegyűjtése és az egyes tételekhez rendelése, legvégül pedig az említett négy folyóiratban megjelent ismertetések alapján a jegyzék további kiegészítése volt.

A bibliográfia összeállítója ezt követően, további források (többek között az Agrártörténeti Szemle, a Hadtörténeti Közlemények, a Levéltári Közlemények, a Levéltári Szemle, a Múltunk és az Urbs. Várostörténeti Évkönyv) alapján kiegészítette a tárgyunkra vonatkozóan megjelent művek jegyzékét, és – hogy az előzetes tájékozódást megkönnyítsük, egyben az egyes művek itthoni recepcióját, legalább is e vonatkozásban, dokumentáljuk – az egyes tételekhez rendelte a róluk e periodikumokban megjelent ismertetések adatait is. Az önállóan megjelent munkák esetében hozzuk az azonosításhoz összes szükséges adatot; az ismertetések esetében – ha egyáltalán volt – elhagytuk az ismertetés saját címét (továbbá a folyóirat évfolyamának jelzését), végül (ahol szükségesnek látszott) annotációt fűztünk a címleíráshoz. Az azonos címmel megjelent sorozatok, illetve alsorozatok esetében, ahol csak lehetett, összevont címleírást alkalmaztunk. A Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület konferencia-köteteit Czoch Gábor közleménye (Rendi társadalom – polgári társadalom. BUKSZ, 2017. 3–4. 255–257.) alapján közöljük. A forráskiadványokat az egyes fejezetek élén (a III. és a IV. fejezetben az egyes városokra, illetve az egyes személyekre vonatkozó irodalom élén) hozzuk, és három csillaggal választjuk el a feldolgozásoktól. Tekintettel arra, hogy a Magyarország a világháború alatti (1914 és 1918 közötti) történetére vonatkozó kutatás és könyvkiadás az utóbbi években érthető módon fellendült, az idevágó kiadványokat (az adattárak és az egyes kiemelkedő fontosságú személyekre vonatkozó kiadványok kivételével) külön fejezetbe foglaltuk. Ugyanezen megfontolásból külön alfejezetet (II/cc) alakítottunk ki az egyház- és vallástörténeti tárgyú kiadványok számára.

Az anyaggyűjtést 2018. december végén zártuk le. Az azóta megjelent munkákat csak részben vehettük figyelembe.

Köszönetet mondunk Deák Ágnesnek, Halmos Károlynak és Tóth-Barbalics Veronikának, hogy felhívták figyelmünket az összeállítás első változatának hiányosságaira; külön köszönettel tartozunk Tóth-Barbalics Veronikának a bibliográfia végső formája kialakításához nyújtott segítségéért. Az összeállításnak a tanszék honlapjára való feltöltését Melkovics Tamás végezte el. A hiányosságokért természetesen egyedül az összeállítót terheli a felelősség.

Szándékunkban áll az összeállítás időről időre történő frissítése. Kérjük, a jelen összeállítással kapcsolatos megjegyzéseiket a következő címekre juttassák el: pajkossy.gabor@btk.elte.hu (tartalmi megjegyzések), illetve melkovics.tamas@btk.elte.hu (technikai természetű megjegyzések).

Pajkossy Gábor

Közzétéve: 2019. szeptember 9.

Hozzászólok..

Újabb számmal jelentkezik a MOMA

“A Modern Magyarország online folyóirat legutóbbi száma különleges ünnepi tanulmánygyűjtemény volt, melyben Doktori Programunk oktatóját, a legendás hírűvé váló szellemi eszmecserék, Teadélutánok szervezőjét és vezetőjét, Pritz Pál egyetemi magántanárt köszöntöttük 70. születésnapja alkalmából.

A mostani szám egyrészt továbbviszi ezt az ünnepi hangulatot, hiszen mindhárom történész interjúalanyunk kerek születésnaphoz érkezett. Ring Éva professzor asszony tavaly, Pajkossy Gábor kollégánk pedig idén tölti be 65. életévét. Ehhez a nagy generációhoz tartozik Tanszékünk vezetője, Erdődy Gábor is, aki ugyancsak idén lesz 65 éves. Mindhármukat sok szeretettel köszöntjük, s jó egészségben, alkotóerőben eltöltött hosszú éveket kívánunk nekik!

Tanszékünk régi barátja, Anssi Halmesvirta professzor (Jyväskylä-i Egyetem) szintén idén ünnepli 60. születésnapját. Köszöntjük őt is e jeles évfordulón a további sikeres együttműködés reményében.

Az idei folyóiratszám egyúttal visszakanyarodik a korábbi „normál üzemmódhoz”, azaz a megszokott rovatok szerinti struktúrához. A figyelmes olvasó persze észreveheti, hogy egy új rovattal tovább bővült a kínálat. Régi tervünk vált valóra azzal, hogy végre érkezett a szerkesztőségbe egy izgalmas, publikálásra váró dokumentum. A Forrásközlés rovatban egy Kanadába kivándorolt, bótrágyi ifjú naplójának első részét tesszük közzé.

Aki végigolvassa majd a tanulmányokat, recenziókat, könyvismertetéseket és beszámolókat, érzékelheti, hogy kicsit elbillent a „korszakos mérleg” a 20. század felé. Örvendetes tendencia viszont, hogy akár a 19., akár a 20. század politika-, társadalom- vagy éppen művelődéstörténeti kérdéseivel foglalkoznak is szerzőink, nemzetközi kitekintésre törekedve teszik ezt.

Az elmúlt időszak sikeres doktori védései alapján várható, hogy a következő online számban újra kiegyenlítetten lesznek képviselve a két évszázad egyes periódusai, de addig is kínál olvasnivalót a MoMa.

A Tanszék ebben az évben önálló tanulmánykötettel is jelentkezik. A 2015. évi doktorandusz konferencián elhangzott előadások tanulmánnyá fejlesztett szövegeiből összeállított kötet megjelenése 2016 őszén várható.

Budapest, 2016. május

Varga Zsuzsanna”

A folyóirat a következő linken elérhető/letölthető: Modern Magyarország 4. évf. (2016) 1. szám

Közzétéve: 2016. június 6.

Hozzászólok..

Különszám Pritz Pál Tanár Úr tiszteletére

“… Az online-folyóirat szerkesztői és a megszólított Professzor hallgatóiból, tanítványaiból verbuválódó szerzői Pritz Pált, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszékének, Doktori Programjának nemrég (nem önszántából) nyugdíjba vonult egyetemi tanárát kívánják 70. születésnapja alkalmából köszönteni, s alkotásukkal nagyrabecsülésüket, tiszteletüket, köszönetüket kifejezésre juttatni.

Pritz Pál önmagával szemben is rendkívül igényes, magas szakmai teljesítményt megkövetelő, a félmegoldásokat és a lazítást szigorúan elutasító, a maximalizmus határain nem ritkán túllépő tudósi–oktatói magatartását munkatársai és hallgatói egyaránt tisztelettel fogadják, s a legtöbben igyekeznek is kisugárzó személyiségéből fakadó elvárásainak megfelelni. Fáradtságot nem ismerve foglalkozik (továbbra is) a rábízott növendékekkel, a történészi tudás átadása mellett megkülönböztetett jelentőséget tulajdonítva a fiatal nemzedék képzésében a világnézeti tartás, a morális értékek közvetítésének, az egyetemes demokratikus normák és az egészséges nemzeti elkötelezettség elsajátíttatásának.

A tanszéki rendezvények (esetenként kirándulások, tanulmányutak), továbbá a doktori program házi védéseinek, doktorandusz konferenciáinak fáradhatatlan résztvevőjeként az elkészült disszertációkhoz illetve az elhangzott előadásokhoz fűzött érdemi hozzászólásaival, kommentárjaival, a szerzők bátorításáról sem megfeledkező megalapozott bírálataival járul hozzá a rendezvények szakmai színvonalának emeléséhez, mindenekelőtt az érintettek produkciójának szükséges továbbfejlesztéséhez.

Az egyetemi oktatás melletti szenvedélyes elkötelezettség és a pedagógusi küldetés iránti megalkuvást nem tűrő elhivatottság tevékenységében ritkán megtapasztalt önzetlenséggel párosul. Az egyetemi oktatás közép és hosszú távú érdekeit szem előtt tartva, a felsőoktatást sújtó költségvetései megszorítások jövőt romboló következményeit felismerve, s annak pusztító hatásai legalább részleges orvoslásának szándékával, egyedülálló gesztussal és áldozatvállalással tette lehetővé a tanszéki utánpótlás építése, a fiatal tehetségek integrálása folyamatosságának biztosítását.

A felsőoktatás egészét, különösképpen az ELTE-t, s azon belül is mindenekelőtt a Bölcsészettudományi Kart megrendítő, rákényszerített elvonások Pritz Pált 2013-ban megfosztották magántanári állásától, a katedrától. Szeretett hobbijától, oktatói–pedagógusi aktivitásától azonban így sem szakadt el. Szakdolgozói, doktoranduszai változatlanul számíthatnak tanácsaira, Tanszéke és Doktori Iskolája továbbra is igényt tart pótolhatatlan szakértelmére, az utánpótlást nevelő tapasztalataira és elhivatottságára. Legkedvesebb növendékei folyamatos továbbképzését szolgáló, havonként megtartott teadélutánjai keretében a Tanszékünkön folytatott képzés kiemelkedő jelentőségű tartalmát valósítja meg – hangsúlyozottan nem hivatalos jelleggel.
A most megjelenő különszám létrehozói és szerzői nevében őszinte tisztelettel és szeretettel köszöntöm Pritz Pál Professzor Urat az eredményes, számára is sok örömet tartogató további együttműködés reményében és jegyében.

Baráti köszönettel: Erdődy Gábor

Budapest, 2014. július 15.”

A különszám a következő linken elérhető/letölthető: Modern Magyarország 3. évf. (2014) 1. szám

Közzétéve: 2014. augusztus 8.

1 hozzászólás

Itt a második szám

Örömmel értesítünk minden kedves érdeklődőt, hogy megjelent folyóiratunk második száma, melyben a szakmai jellegű 12 tanulmány, a három recenzió mellett két korábbi esemény beszámolója, illetve három interjú is (Izsák Lajos, Kövér György, Joseph F. Patrouch) olvasható. “A folyamatos megújulás jegyében számunk új borítóval jelenik meg, és két új rovatot is tartalmaz. Így, a Figyelő lapjain olyan könyvismertetésekkel találkozhatnak az olvasók, amelyek nem a legújabban, az elmúlt 1–2 évben megjelent könyvekről számolnak be ugyan, de aktualitásukat napjainkig megőrző fontos, történelmi gondolkodásunkat alapvetően befolyásoló kérdéseket vetnek fel. A Megvédett disszertációk rovatában pedig a doktori programunkban a közelmúltban sikerrel megvédett PhD-disszertációk közül kiválasztott, kiemelkedő színvonalú dolgozat téziseit, valamint egyik különösen jól sikerült fejezetét tesszük az érdeklődők számára hozzáférhetővé.”

A folyóirat a következő linken elérhető/letölthető: Modern Magyarország 2. évf. (2013) 1. szám

Közzétéve: 2014. május 21.

Hozzászólok..

Megjelent az első szám!

Örömmel értesítünk minden kedves érdeklődőt, hogy a mai napon megjelent folyóiratunk első száma, melyben a szakmai jellegű tanulmányok, recenziók és könyvismertetések mellett korábbi események beszámolói, illetve interjúk is (Pritz Pál, Majoros István, Veliky János) olvashatóak. 

A folyóirat a következő linken elérhető/letölthető: Modern Magyarország 2012. 1

A következő szám hamarosan megjelenik!
A harmadik számhoz leadandó írásműveket 2014. január 20-ig várjuk! (Részletek a Szerzőinknek menüpont alatt!)

Közzétéve: 2012. szeptember 18.

1 hozzászólás

Helló Világ!

Örömmel értesítünk Mindenkit, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék Doktori Programjának MODERN MAGYARORSZÁG (MOMA) című online folyóiratának honlapja megkezdi működését!

A tudományos folyóirat tanulmányozása mellett folyamatosan frissülő információs sáv segíti az oktatókat, a hallgatókat, valamint minden további érdeklődőt a folyóirattal, illetve a tanszékkel kapcsolatos tájékozódásban.

Reményeink szerint mindenki partner lesz, hogy egy sikeres és interaktív honlap jöhessen létre!

Az oldal folyamatosan frissül és bővül!

Közzétéve: 2012. szeptember 5.

Hozzászólok..