Teadélutánok a Doktori Programunkban I.

Szeptember 19-én, csütörtökön sor került az első teadélutánra. E teadélutánok célja – meghívottak részvételével – egy-egy nagy súlyú történetpolitikai téma megbeszélése, újragondolása.

Most Szűcs Jenő nevezetes Vázlat Európa három történeti régiójáról című munkáját beszéltük meg. Való igaz, hogy a dolgozat az 1979-ben elhunyt Bibó István tiszteletére összeállított emlékkötetbe íródott. Az is tény, hogy a kötet szamizdatként terjedt, csak a rendszerváltás nyomán látott nyomtatásban napvilágot. Ám a szerkesztők a kéziratot a Gondolat Kiadónak ajánlották fel. Az nagyot csattant, mert a demokratikus és a népi-nemzeti ellenzék tagjai közösen fogalmazták meg lesújtó rendszerkritikájukat. Ugyanakkor az is tény, hogy a kéziratot elemző MSzMP-dokumentum a 75 szerzőből csak 17-et kategorizált ellenzékinek. Szűcs Jenő nem minősíttetett ellenzékinek. Írását a Történelmi Szemle publikálja 1981-ben, 1983-ban pedig a Magvető Kiadó nagyobb példányszámú Gyorsuló idő sorozatában is megjelent.

A Vázlat alapgondolata – nevezetesen, hogy Európa két nagy fele között önálló arculattal létezett és létezik Közép-Kelet-Európa – egyáltalán nem volt eredeti. Ám Szűcs Jenő óriási erudícióval, szellemi eleganciával, metszően pontos mondatokból ácsolt gondolatmenetekkel száll szembe a korabeli hivatalos, a történetírásban jeles kollégák által képviselt nézettel. Szűcs Jenő nem kevesebbet üzent, mint azt, hogy hazánk és szomszédjai nem maradnak az idők végezetéig a szovjet birodalom gyomrában.

A kifogástalan szakmai mezbe burkolt, tehát kódolt üzenetet itthon is, külföldön is vették. Bizonyság erre, hogy tíz nyelvre fordították le, a francia edíció Fernand Braudel előszavával került az olvasó elé.

Mivel Szűcs Jenő marxista gondolkodó volt a javából, ezért a vázlat a mai olvasónak azt üzeni nyomatékkal, hogy a rendszerváltás előtti história felfejthetetlen a számos arcú marxizmus mély ismerete nélkül. Az ő világlátásába bőven belefért a nem marxista Bibó István mély gondolataival való azonosulás. (Miközben némely ponton tapintatosan bírálja a jeles politikai gondolkodót.) Mert munkásságával olyan világot szeretett volna napvilágra segíteni, amelyben az egyén nem alattvaló, a demokrácia valóban demokrácia.

Innen nézve is világosan látszik Szűcs Jenő időszerűsége.

Olvassunk Szűcs Jenőt.

                                                                                              Marchut Réka

Közzétéve a(z) Tanszék és Teadélutánok kategóriában, mt által 2013. szeptember 24. 15:54-kor. 3 hozzászólás

3 hozzászólás

 1. Jeszenszky Géza 2013. dec. 9.

  Szegény Jenő, ennyi tudással, ilyen ésszel, ilyen feleséggel, miért fejezte be önként az életét? Azt hiszem ő a rendszerváltozás egyetlen halálos áldozata. Pár barátját, kortársát jobban ismertem, mint őt, de 56-os élményei után – ha tényleg marxista lett – és miután 1988 márciusában csatlakozott a hamvába holt “Új márciusi front”-hoz, csak a meghasonlást hozhatta számára annak felismerése, hogy utat tévesztett.
  Nagyszerű, hogy híres esszéje is hozzájárult annak tudatosításához, hogy mi nem vagyunk Kelet-Európa (mint a nyugati tanszékek is hirdették), de vajon jó vagy rossz, hogy továbbra is a Nyugat és a Kelet között állunk? Keletre nézve azt gondolom, hogy ez rossz, Nyugatra nézve meg azt, hogy jó.

 2. Majoros István 2013. dec. 23.

  Milan Kundera 1983-ban publikált munkája – A megrabolt Nyugat avagy Közép-Európa tragédiája – megnyitotta, pontosabban újra megnyitotta a régióról szóló vitát. A cseh-francia írót azért említem Szűcs Jenő méltán híressé vált esszéje kapcsán, mert Szűcs korábban publikálta tanulmányát, a vitát mégis Kundera indította el, jóllehet a mondanivaló mindkettőnél azonos: a Nyugat és Kelet közé ékelődött régiónk inkább az előbbihez tartozik. Vagy, ahogy Kundera fogalmaz: „Politikai rendszerénél fogva Közép-Európa: Kelet; kultúrtörténete folytán: Nyugat.” Kundera nyilván azért volt meghatározó a vita elindításában, mert franciául publikálta esszéjét, Szűcs munkája pedig magyarul jelent meg (1981, ill. 1983), s amikor franciául is publikálták (1985) a vita már elkezdődött. S azért is, mert Kundera munkája politikusabb, mint Szűcsé. És azt sem szabad elfelejteni, hogy Kundara a prágai tavasz egyik jól ismert szereplője, míg Szűcs „csupán” történész volt. Mindkettőjük munkája azonban alapvetően politikai jelentőségűvé vált. Ahogy a nyolcvanas évek Közép-Európáról szóló vitájának egyik résztvevője fogalmazott: „a Közép-Európa koncepció … a szovjet uralom alóli felszabadulás ideológiájává változott”.
  Az a megállapítás, hogy Európa közepe inkább a Nyugathoz áll közelebb nem új, ahogy ezt Marchut Réka is kiemeli. Csak egy példa: a 19. századi Magyarországra érkező francia utazók ugyanezt hangsúlyozzák (Catherine Horel: De l’exotisme à la modernité: Un siècle de voyage français en Hongrie, 1818-1910, ELTE, Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék, Budapest 2004.).
  A Közép – Európa fogalom az egyiptomi meghaló és feltámadó istenekhez hasonlítható: hol eltűnik, hol előkerül. Ilyen helyzet volt a második világháború után. 1945 és 1947 között a nyugati országok diplomáciája még használta a Közép-Európa fogalmat, de 1947-től eltűnik szótárukból és csak a nyolcvanas években kerül elő. S a fogalom szinte minden korszakban lehetőséget ad a vitára. Elsősorban azért, mert senki sem tudja, hol vannak a határai, s mely népek, etnikumok tartoznak a térséghez. Pontosabban, mindenki másképpen tudja. Ezt jól mutatja az a kerekasztal-beszélgetés, melyet az Európai Utas szervezett a régióról (2007/2 – Mit kezdjünk Közép-Európával?). A közép-európai népek atlasza című francia kiadvány (Sellier, André – Sellier Jean: Atlas des peuples d’Europe centrale, La Découverte, Paris 1991.) 20 népet sorol a régióhoz, köztük a macedónokat, albánokat, letteket és észteket. Schöpflin György szerint azonban az észtek nem közép-európaiak, hanem posztkommunista skandinávok. Georges Castellan pedig így fogalmaz: „Közép-Európa nem végleges határokkal rendelkező földrajzi régió, s nem is egy mozdulatlan szerkezete a történelemnek.” Jacques Lévy megjegyzése pedig különösen érdekes és tanulságos számunkra. Az Európa, egy földrajzi fogalom című munkájában azt hangsúlyozza, hogy Európa mi voltunk, mármint ők, a nyugatiak, s a kontinens keleti fele nem tartozott az Európa fogalomhoz. Michel Foucher geográfus Az Európai köztársaság című munkájában aztán egész világosan fogalmaz: az Európai Unió monopolizálta az Európa fogalmat. Prága, Varsó és Budapest disszidens gondolkodói kellettek ahhoz a nyolcvanas években, hogy szakítsanak a domináns fogalomhasználattal és megjelenjen Közép-Európa, mint földrajzi fogalom, s aztán elkezdődjön a vasfüggöny erodálódása. Néhány évvel ezelőtt egyik francia kollégám felmérést készített hallgatói körében térségünkről, hogy ezzel is segítse egyik tanulmányom elkészítését. Hallgatói egyértelműen Németország és Oroszország közé tették Közép-Európát, de a skandináv országokat is idesorolták. Afrikai hallgatói pedig Afrikát is ide szerették volna integrálni. Azt is megjegyezték: nagyon sajnálják, hogy Ferenc József birodalma már nem létezik.
  Közép-Európa tehát egy sokszínű, változó fogalom, s a történész számára nagyon hálás terület, mert mindig lehet vitatkozni róla. S az elnevezéséről is: Közép-Európa, Köztes-Európa, Dunai Európa, Kelet-Közép-Európa, Közép-Kelet-Európa, hogy csak a legismertebbeket említsem.
  Végezetül hozzá kell tennem: se Kundera, se Szűcs Jenő nem Közép-Európáról, hanem alapvetően Európáról beszélt. „Kelet-Európa igazi tragédiája tehát nem Oroszország, hanem Európa.” – írja Kundera esszéje végén. S miért? Azért, mert „…Európában már nem érték maga Európa”. S ez a gondolat azt hiszem, ma aktuálisabb, mint az esszé megírásakor.

 3. Az előbbi magvas véleményekhez két dolgot tennék még hozzá. A történeti vitából a hidegháború idején politikai vita(is) lett, hiszen valóban arról volt szó, hogy a Szovjetunióhoz tartozik-e történetileg Kelet-Európa. Ehhez kapcsolódóan említeném meg, hogy éppen Magyarországon létezett egy marxista gyökerű szellemi iskola, amelyik a Kelet-Európa vitában nemzetközileg is elismert és számontartott eredményeket produkált.
  Csak példaképpen sorolnám: Szűcs Jenő mellett – Niederhauser Emil, Pach Zsigmond Pál, Berend T. Iván, Ránki György és Makkai László nevét, de említhetem az ELTE Kelet-Európa Története Tanszékét és a Ruszisztikai Központot, amelyek továbbviszik ezt a hagyományt. Ezt az iskolát ma sokan méltatlanul a marxista-leninista ideológiával azonosítják, és száműzik a mainstream akadémiából, vagy tagadják marxista gyökereit, holott éppen az államszocializmus idején volt Nyugaton is számon tartott irányzat.
  Ma – és ez volna a másik dolog, amit megemlítenék – Kelet-Európa olyannyira nem divatos, hogy minden kelet-európai szabadulni igyekszik a címkétől. Csakhogy éppen az a kérdés, hogy lehet-e? Hiszen elegendő átlépni az egykori keletnémet-cseh határt, hogy lássuk a különbséget a házakon, az utakon, és az életszínvonalon…miről is beszélünk tehát? A kelet-európai elmaradottság – ahogyan a világrendszer-iskola is hangsúlyozta – nem az államszocializmussal kezdődött – a két világháború közötti korszakban is nyilvánvaló volt a lemaradás. És Nyugat-Európa szemében – ha tetszik, ha nem – mi továbbra is kelet-európaiak vagyunk – gondoljunk csak a Keletről Nyugatra irányuló migrációra, ahol a többséget éppen nem a magas presztízsű állások várják, hanem bizony azok, amelyeket a kintiek már nem szívesen végeznek el. De említhetem az irodalmi alkotásokat is: a kelet-európai “export” akkor a legkelendőbb, ha akarva-akaratlan, de megerősíti a barbár “másik” képét – ahová bizony mi is beletartozunk. Nem lesz attól jobb az imázs, ha Kelet-Közép-Európát átkereszteljük a visegrádi országokká, mint ahogyan a nyugat-európai akadémia sem fog nagyobb érdeklődést mutatni Kelet-Európa iránt, hiába tagadja meg az egykori marxista gyökerű iskolát. Az államszocializmus idején – ha tetszik, ha nem – a marxista iskola is produkálhatott nemzetközi eredményeket – ezeket inkább ápolni és terjeszteni, semmint megtagadni kellene.