A tanszékről


Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék

 

 

Általános Információk

  Elérhetőség:

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.

Telefon: 485 5205

Fax: 485 5205, 485 5209

Honlap: http://moma.elte.hu

Facebook: https://www.facebook.com/elte.btk.ujmtt

Email: jmt@btk.elte.hu

 

  Tanszékvezető:

Dr. Erdődy Gábor

  Tanszéki előadó:

Sallai Gabriella

  Oktatók:

Balogh Margit

Csapó Csaba

Dobszay Tamás

Erdődy Gábor

Fehér György

Föglein Gizella

Gergely András

Izsák Lajos

Manhercz Orsolya

Pajkossy Gábor

Pölöskei Ferenc

Pritz Pál  (hivatalos weboldal eléréséhez kattintson: ide)

Sipos Balázs

Szerencsés Károly

Varga Zsuzsanna

Zeidler Miklós

  Munkatársak:

Tevesz László (tudományos segédmunkatárs)

 

  Befogadott pályázatok:

2012–2014: Az 1843-44. évi országgyűlés kerületi üléseinek naplója – Dobszay Tamás vezetésével (OTKA)

2012–2015: Állam és társadalom viszonya a 19. századi magyar politikai kultúrában – Erdődy Gábor vezetésével (OTKA)

 

 

Kiadványok

  Konferenciakötetek

  • Vázlatok két évszázad magyar történelméből (2010) – megtekintés: Vázlatok…
  • Visszatekintés a 19–20. századra (2011) – megtekintés: Visszatekintés…
  • Mából a tegnapról. Képek Magyarország 19. és 20. századi történelméből (2012) – megtekintés: Mából…

  Tanulmánykötetek

  • Milyen nemzetet, kinek és hogyan? Tanulmányok Magyarország történelméről 1780-1948 (2012) – megtekintés: Milyen nemzetet…

 

 

Mesterképzés

“Életünk rendkívül felgyorsult, olykor túlságosan zaklatottnak és zavarosnak tűnő mindennapjaiban a problémáira választ, a világban helyét kereső polgár joggal szeretné minél jobban megismerni és megérteni a rázúduló konfliktusok mélyén húzódó összefüggéseket, azok sajátos hátterét és eredőjét. A jelen értelmezése így érthetően a múltba fordul és különös hangsúllyal a modern Magyarország XIX–XX. századi történéseire, a modernizáció komplex folyamatainak és ellentmondásainak feltárására, nemzetközi kontextusainak rekonstrukciójára irányul.

Tanszékünk mesterkurzusa az immár tudományos igényű valóságfeltárás közös kalandjaira hívja azokat az alapképzésben kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatókat, akik a korábbi években folytatott tanulmányaik során magas szinten sajátították el azokat a képességeket és szerezték meg azt a tudást, amelyek közös munkánk sikeres elvégzéséhez nélkülözhetetlenek, továbbá elhivatottságot éreznek magukban ahhoz, hogy a magyar nemzeti identitás formálódását messzemenően meghatározó választott korszak szakértőivé váljanak.”

Erdődy Gábor

(Tanszékvezető)

Részletes információk:

Az ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék mesterképzés ismertetője


 

Doktori képzés

A doktori program 1993 óta, a Történelemtudományok Doktori Iskola megalakulásától kezdve folyamatosan működik. Vezetője 1996-tól Gergely Jenő DSc, 2010-től Erdődy Gábor, tanszékvezető egyetemi tanár volt, 2013 szeptemberétől Varga Zsuzsanna egyetemi docens.

A doktori program lefedi a XIX–XX. századi magyar történelem egészét és a határon túli magyarság történetének főbb kérdéseit. Gerincét a politikatörténet képezi: pártok, pártrendszerek, parlamentarizmus, az állam (bel- és külpolitika), a közigazgatás stb. története. A program kiterjed a politikai ideológiák és eszmék tárgykörére, a kultúrtörténetre, a társadalmi szerveződések, autonómiák, érdekképviseletek működésére is. A kínálatot tovább színesíti az egyháztörténet: a Magyarországon működő keresztény egyházak, felekezetek szervezete, illetve azok társadalmi, politikai, kulturális és művelődéstörténeti szerepvállalása stb.

A program vonzereje kiterjed az egész magyar nyelvterületre; számos vidéki, illetve határon túli magyar hallgatója van. A jelentkezők nagy száma lehetővé teszi a felveendők közötti kellő szelektálást, aminek egyik büszkeségre okot adó következménye, hogy doktoranduszaink 95%-a megvédte doktori disszertációját. A hallgatók mintegy negyede részesült állami ösztöndíjban.

A programnak rendszeres kapcsolatai vannak az MTA Történettudományi Intézetével, az MTA Társadalomkutató Intézetével, a Magyar Nemzeti Levéltárral, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárával, a Politikatörténeti Intézettel, a Magyar Mezőgazdasági Múzeummal, illetve a hazai tudományegyetemek történettudományi doktori iskoláival. Ezen intézmények szakemberei rendszeresen részt vesznek külső előadóként szakszemináriumok vezetésében, továbbá a szigorlati és védési bizottságokban. A vezető oktatóknak személyes szakmai kapcsolatai vannak az osztrák, a német, az olasz felsőoktatás hasonló tematikával foglalkozó egyetemeivel és kutatóhelyeivel.

  A tanszék doktorainak listája 1998-tól: összefoglaló táblázat

  Legutóbbi Doktori védések

2012. VI. 20. 15:00:00 (ELTE BTK 1088 Múzeum krt. 4/A. Kari Tanácsterem)
Manhercz Orsolya
“Magas rangú hivatalos utazások Magyarországon a Bach-korszakban. Ferenc József magyarországi látogatásai 1849 és 1859 között”
Témavezető: dr. Gergely András
Tézisek: magyar nyelven, német nyelven

2012. XI. 05. 16:00:00 (ELTE BTK 1088 Múzeum krt. 4/D.  Alagsori Tanácsterem)
Dombovári Ádám
“Megyei választások és szabályozásuk 1830-1844″
Témavezető: Dr. Dobszay Tamás 
Tézisek: magyar nyelven

2013. II. 20. 14:00:00 (ELTE BTK 1088 Múzeum krt. 4/A. Kari Tanácsterem)
Kalmárné Marchut Réka
“A Pest megyei németek kitelepítése és annak előzményei”
Témavezető: dr. Föglein Gizella
Tézisek: magyar nyelven, angol nyelven

  Posztdoktori műhely

Vezetője:

Erdődy Gábor

Tagjai:

Cieger András, Cúthné Gyóni Eszter, Csapó Csaba, Dobszay Tamás, Farkas Katalin, Föglein Gizella, Grósz András, Izsák Lajos, Manhercz Orsolya, Marchut Réka, Müllerné Lovas Krisztina, Pajkossy Gábor, Pritz Pál, Réfi Attila, Samu-Nagy Dávid, Sipos Balázs, Szécsényi András, Szigeti István, Tabajdi Gábor, Tevesz László, Tóth-Barbalics Veronika, Varga Zsuzsanna, Vér Eszter Virág, Völgyesi Orsolya, Wirthné Diera Bernadett, Zeidler Miklós

 Eddigi alkalmak:

  • 2011. december 14. 16 óra – Előzetes egyeztetés
  • 2012. február 29. 16 óra – Alakuló ülés, illetve Szigeti István előadása az OTKA pályázati rendszeréről
  • 2012. május 16. 16 óra – Farkas Katalin Magyar függetlenségi törekvések 1859-1868 című könyvének megbeszélése
  • 2012. szeptember 19. 16 óra – Marchut Réka készülő disszertációjának műhelyvitája
  • 2012. szeptember 26. 16 óra – Beszélgetés Somorjai Ádám OSB pannonhalmi bencés szerzetessel Mindszenty Józsefről

 

 

Kapcsolatok